Skip to main content

 

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Inka w Trasie” (dalej jako: „Konkurs”) jest Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-697) przy ul. Wincentego Rzymowskiego 53, lok. 340 wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000291350 (zwana dalej jako „Organizator”) działająca na zlecenie Grana sp. z o.o. siedzibą w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000086375 (zwana dalej jako „Administrator danych osobowych”, „Inka.pl” lub „Fundator nagród”).
 2. Przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) oraz odpowiedzialnym za rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i przebiegu postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”). Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu internetowego Facebook na profilu Inka.pl (zwanego dalej  jako: „Serwis”).
 4. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.
 5. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 6. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej Nagrody.
 7. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną lub inną grą, której wynik zależy w szczególności od przypadku, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
 9. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: https://synertime.pl/newsy/.

 

2. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3.07.2024 roku w chwili umieszczenia postu konkursowego na stronie internetowej https://www.facebook.com/inkapl i będzie trwać przez następne 24h. Wskazany w zadaniu poprzednim okres nie obejmuje wydania Nagrody oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 2. Zgłoszenia przesłane po upływie 24h nie będą brane przez Organizatora pod uwagę, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2
 3. Miejscem prowadzenia Konkursu jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem międzynarodowego charakteru sieci Internet.

 

3. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być:

1) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, stale zamieszkała na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) posiadająca prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
3) przestrzegająca regulaminu portalu Facebook, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.

 1. W Konkursie nie mogą wziąć udziału: pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz Fundatora Nagród, jak również członkowie najbliższej rodziny tych osób, tj. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia ani osoby pozostające z tymi osobami we wspólnym gospodarstwie domowym, albo pozostające w stosunku służbowym / faktycznym z pracownikami Organizatora lub Fundatora Nagród.
 2. W przypadku, gdy Laureatem Konkursu okaże się być którakolwiek z osób wskazanych w ust. 2 powyżej, osoby te tracą uprawnienie do Nagrody.

 

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie w roli Uczestnika jest:

1) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu,

2) akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia przez Organizatora Konkursu na zasadach określonych w § 10 Regulaminu. Z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, następuje przystąpienie Uczestnika do Konkursu.
 2. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników wydatków. Uczestnik nie uzyskuje prawa do nagrody wyłącznie z tytułu samego wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Organizatora informacji dotyczących Konkursu.
 4. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej ani marketingowej oraz będą przekazywane za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez Uczestnika adres.

 

5. Przebieg Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na dokonaniu przez Uczestnika zgłoszenia poprzez użycie aktywnej funkcji odpowiedzi na naklejkach „Relacjach” w Serwisie, polegające na dodaniu odpowiedzi będącą realizacją zadania konkursowego zawartego we wpisie konkursowym (poście konkursowym) pod linkiem … „Dokończ zdanie: Inkowy napój, który wypróbuję podczas Enea Edison Festival to… Uzasadnij krótko swój wybór.” (dalej jako: „Zadanie konkursowe”).
 2. Uczestnik zgłasza swój udział w Konkursie poprzez dodanie odpowiedzi za pomocą funkcji naklejki na „Relacjach” będącą realizacją Zadania konkursowego zawartego w poście konkursowym pod linkiem … (dalej jako: „Zgłoszenie”) w trakcie trwania Konkursu. Zgłoszenie opublikowane po zakończeniu Konkursu nie bierze udziału w Konkursie. O chwili publikacji Zgłoszenia rozstrzyga adnotacja przy odpowiedzi Uczestnika.
 3. Zadanie konkursowe musi stanowić przejaw zaangażowania i osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich i powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli Zadanie konkursowe będzie naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną, będzie niestosowne, obraźliwe, wulgarne lub będzie w inny sposób naruszać dobre obyczaje, uczucia religijne, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne, Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia takiego Zadania konkursowego w przypadku jego zgłoszenia w sposób określony w Regulaminie.
 4. W przypadku, gdy w Zgłoszeniu zostały utrwalone wizerunki innych osób, Uczestnik oświadcza, iż posiada zgodę osób, których wizerunek został utrwalony w takim Zgłoszeniu na publiczne rozpowszechnianie  tego wizerunku. Za ewentualne roszczenia osób trzecich, zgłoszone w związku z naruszeniem ww. praw, odpowiada Uczestnik.
 5. Uczestnik może posługiwać się w Konkursie tylko jednym, posiadanym profilem w serwisie https://www.facebook.com/.
 6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, w szczególności niedopuszczalne jest tworzenie kont osobistych na Serwisie z wykorzystaniem personaliów osób trzecich i dokonywanie zgłoszeń udziału w Konkursie w ich imieniu.
 7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie i wysłać dowolną liczbę Zadań konkursowych, jednakże Nagrodę, o której mowa w § 8 można wygrać tylko raz.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku:

1) umieszczenia w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe na Fanpage’u komentarza o treściach: obraźliwych, propagandowych, naruszających uczucia religijne lub treści sprzecznych z prawem, m.in. nawołujących do nienawiści, propagujących ideologie narodowego socjalizmu, komunizmu lub rasizmu;

2) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

 1. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu jeśli stwierdzi, że Uczestnik nie przestrzega warunków określonych w Regulaminie, a jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub Fundatora Nagród, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem.

 

6. Licencja

 1. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do Zadania konkursowego i  w dowolnym celu, a  w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, w zakresie następujących pól eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,

2) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały oraz sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów,

3) wprowadzenie do sieci teleinformatycznych i informatycznych oraz innych form przekazu danych tj. SMS, MMS itp. oraz przekazu interaktywnego,

4) wprowadzenie do sieci multimedialnych, w tym do Internetu i telefonii mobilnej,

5) przesyłanie przy wykorzystaniu informatycznych oraz telekomunikacyjnych środków przekazu obrazu,

6) wykorzystywanie Zadania konkursowego w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.

 1. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celu publikacji Zadania konkursowego, a także w celu ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego Zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej.
 3. Uczestnik wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na korzystanie z praw zależnych do nagrodzonego Zadania konkursowego oraz rozporządzanie nimi przez Organizatora, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, w tym na włączenie w całości lub w części – wedle wyboru Organizatora – do innego utworu, w tym plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego, audialnego lub też do połączenia z takim utworem i jego publiczne rozpowszechnianie w ramach pól eksploatacji określonych w ust. 1 lub inne włączenie lub połączenie z utworem lub innym dziełem nie będącym utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 oraz art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Uczestnik Konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z Zadania konkursowego, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie Zadania konkursowego na stronach internetowych Organizatora, w tym mediach społecznościowych prowadzonych przez Fundatora nagród oraz za inne przypadki publicznego udostępniania Zadania konkursowego.
 5. Uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich przysługujących im do Zadania konkursowego, niezwłocznie wstąpi do sprawy w miejsce Organizatora lub przystąpi do sprawy po stronie Organizatora jako interwenient uboczny. Uczestnik zwróci Organizatorowi wszelkie wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego oraz koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu. W przypadku wystąpienia z roszczeniami, o których mowa powyżej Organizator obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestnika na podany przez Uczestnika adres i wezwać go do udziału w sprawie.

 

7. Wyłonienie Laureatów

 1. Ocenie podlegają wyłącznie Zgłoszenia Konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu z zastrzeżeniem 12 ust. 2 Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w Regulaminie.
 2. Po zakończeniu Konkursu spośród Zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników, jury złożone z 2 przedstawicieli Organizatora oraz 1 przedstawiciela Inki (dalej jako: „Jury”) wybierze: jedno najlepsze Zgłoszenie konkursowe, które w ocenie Jury jest najbardziej interesujące, inspirujące i kreatywne. Uczestnik, który dodał najlepsze Zgłoszenie konkursowe, wybrane przez Jury, otrzyma nagrody (dalej jako„Laureat”).
 3. Laureat wyraża zgodę na podanie przez Organizatora imienia i nazwiska Laureata do publicznej wiadomości, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym informowaniem o jego wynikach.

Dane Laureata zostaną opublikowane w Serwisie na profilu Inka.pl dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/inkapl.

 1. Laureat zostanie poproszony o przekazanie Organizatorowi, poprzez wiadomość prywatną danych kontaktowych, w tym danych niezbędnych do weryfikacji jego wieku oraz otrzyma potwierdzenie wygranej i instrukcję potrzebną do odebrania nagrody.
 2. W przypadku, gdy Laureatem będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie lub też w przypadku niedopełnienia przez Laureata obowiązków zawartych w powyższym ust. 4 w terminie 3 dni od opublikowania wyników Konkursu, lub podania nieprawidłowych danych, traci on prawo do Nagrody oraz do jakichkolwiek roszczeń z nią związanych. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody takiej osobie z powodu podania błędnego adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu.
 4. Ogłoszenie Laureata Konkursu będzie miało miejsce do dnia 4 lipca 2024 roku, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2

 

8. Nagrody

 1. W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda (dalej jako „Nagroda”):

1) Dla Laureata przewidziana jest nagroda w postaci: dwóch dwudniowych wejściówek (łącznie 4 opasek uprawniających do wejścia na teren festiwalu) na Enea Edison Festival (wartość 498 zł) oraz dwóch opasek uprawniających do odbioru sześciu napojów na osobę z menu dostępnego w Inkotrucku (wartość 192 zł). Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości pieniężnej Nagrody, ani jej zamiana na inną nagrodę. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. Możliwa jest rezygnacja przez Laureata z całości Nagrody bez prawa do żadnych rekompensat, odszkodowań czy wynagrodzenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia oraz zmniejszenia liczby Nagród przyznanych w ramach Konkursu, o czym powiadomi Uczestników za pośrednictwem strony internetowej https://www.facebook.com/inkapl. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej Nagrody, jeśli żadne ze Zgłoszeń konkursowych nie będzie spełniać wymogów Jury dla przyznania Nagrody.

 1. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi osobiście w dniu rozpoczęcia Enea Edison Festival, zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości prywatnej na Facebooku.

 

9. Prawo odstąpienia od Konkursu

 1. Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Nagrody bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w poniższym ust. 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@synertime.pl.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287). Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Laureat jest zobowiązany nie później niż w terminie 7  dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Konkursu zwrócić Nagrodę.
 4. Laureat ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Nagrody na adres Organizatora.

 

10. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Grana sp. z o.o. siedzibą w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu zostało powierzone Organizatorowi – Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-697) przy Wincentego Rzymowskiego 53, lok. 340 na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wysyłką nagród, sprawozdawczością finansową oraz publikacją Laureatów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania i numer telefonu;,

3) data urodzenia,

4) adres poczty elektronicznej.

 1. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie w celu zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie uniemożliwia w nich udział.
 2. Dane Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie:

1) w celu zgłoszenia, rejestracji, uczestnictwa w Konkursie oraz publikacji Laureatów – podstawą prawną przetwarzania we wskazanych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a  i b RODO,

2) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania we wskazanych celach jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w związku z prowadzonym Konkursem i innymi świadczeniami związanymi z Konkursem – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane od momentu otrzymania zgłoszenia przez cały czas trwania Konkursu aż do jego ukończenia oraz przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia Konkursu lub w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ponadto Administrator zobowiązany jest przechowywać dane Laureatów Konkursu dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu powierzane są przez Administratora wyłącznie tym podmiotom, z którymi na stałe współpracują z Administratorem, w tym podmiotom, które odpowiadają za obsługę informatyczną, obsługę księgową, kurierską, public relations i marketingową.
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania. Uczestnik Konkursu ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, a  w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzyskanej zgody lub umowy – prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 4. Usunięcie konta Uczestnika lub modyfikacja danych nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

 

11. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje, związane z Zadaniem konkursowym mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora, tj. Wincentego Rzymowskiego 53, lok. 340, 02-697 Warszawa lub za pośrednictwem wiadomości mailowej przesłanej na info@synertime.pl w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu. Reklamacje zgłoszone w innej formie lub po terminie nie wywołują skutków prawnych.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz adres, na który ma zostać odesłana odpowiedź Organizatora, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika listownie lub za pośrednictwem wiadomości mailowej na wskazany przez Uczestnika adres.
 6. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem.
 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub pozostające w związku z organizacją Zadania konkursowego, Organizator oraz Uczestnicy będą starali się rozwiązać polubownie w drodze negocjacji. Spory nierozwiązane w drodze czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego, przy czym podjęcie przez Uczestnika polubownych negocjacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem.

 

12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie o ile nie wpłynie to na prawa nabyte Uczestników. O przedłużeniu czasu trwania Konkursu Organizator powiadomi za pośrednictwem strony internetowej https://www.facebook.com/inkapl.

 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania na każdym etapie trwania Konkursu Uczestników postępujących w sposób niezgody z niniejszym Regulaminem.
 3. Spory dotyczące Konkursu będą rozwiązane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. Uczestnikom Konkursu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie, wykluczenie z Konkursu oraz innych decyzji Organizatora, w tym w szczególności co do przyznania lub odmowy przyznania Nagrody.
 4. Na wszelkie zapytania związane z Konkursem, Organizator udziela odpowiedzi Uczestnikom Konkursu w dni robocze, w godzinach od 10:00 – 15:00.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a także przerwania Konkursu, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora – w tym zmiany przepisów prawych, siły wyższej, itp. – uniemożliwiających Organizatorowi przeprowadzenie działań wynikających z Regulaminu.
 6. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw wynikających z uczestnictwa w Konkursie, w tym w szczególności prawa żądania wydania Nagrody.
 7. Organizator przy realizacji Konkursu jak i  w związku z przyznaniem Nagrody może posłużyć się osobami trzecimi.
 8. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez serwis Facebook.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego.

Social Media Specialist tel: 664904601, p.maj@synertime.pl