Regulamin konkursu „Świąteczny śledź”


§ 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Świąteczny śledź” zwanego dalej „Konkursem”, jest Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-681) przy Al. Wyścigowej 4b, lok. 1-4 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 9512236147 zwana dalej „Organizatorem”, działająca na zlecenie SEKO S.A. z siedzibą ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice - zwana dalej również „Administratorem danych osobowych”.
2. Przyrzekającym nagrodę („Fundatorem nagród”) w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. z Dz. U. z 2016 r., poz. 380), oraz odpowiedzialnym za rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jest SEKO S.A.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Celem Konkursu jest promocja marki SEKO należącej do SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach, ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice.
5. Konkurs prowadzony jest w dniach określonych w zadaniu konkursowym na profilu SEKO – na fali smaku dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/sekonafalismaku/.
6. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która posiada swój aktywny profil w serwisie facebook.com.
7. Zamieszczenie przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe jest rozumiane jako zgłoszenie do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnik umieszcza odpowiedzi na zadanie konkursowe na profilu https://www.facebook.com/sekonafalismaku/ na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
9. Uczestnik może posługiwać się w Konkursie tylko jednym, posiadanym profilem w serwisie Facebook.com.
10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,, poz. 612, z późn. zm.).

§ 2. Przebieg konkursu
1. Zadanie konkursowe („Zgłoszenie konkursowe”) polega na podaniu pomysłu na przyrządzenie świątecznego śledzia. Zgłoszenie konkursowe należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym.
2. Dodawanie Zgłoszeń konkursowych odbywa się we wskazanym terminie od 13.12.2021 r. do 27.12.2021 r. do godz. 23.59.
3. Data i godzina nadesłania Zgłoszenia konkursowego jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.
4. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Zgłoszeń konkursowych.
5. Uczestnik powinien być autorem Zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.
6. Przesyłając Zgłoszenie konkursowe do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia konkursowego na następujących polach eksploatacji: sam produkt, prasa, Internet, materiały post, ATL, BTL. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
7. W przypadku, kiedy Zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich Uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę na publikację ich wizerunku w związku z niniejszym Konkursem, a także zapewnienie tych osób odebrane na piśmie, że zapoznały się z zasadami niniejszego Konkursu oraz treścią Regulaminu, oraz że je akceptują.
8. Zgłoszenia konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów profilu https://www.facebook.com/sekonafalismaku/.

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody
1. Ocenie podlegają wyłącznie odpowiedzi konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w § 2 pkt. 2 Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w Regulaminie.
2. Po zakończeniu Konkursu spośród Zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników jury złożone z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”) wybierze 5 najbardziej kreatywnych Zgłoszeń konkursowych, z czego zostanie wyróżniony autor najciekawszego zgłoszenia.
3. Laureaci wyrażają zgodę na podanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska do publicznej wiadomości, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym informowaniem o jego wynikach.
4. Wyniki narady Jury wraz z nazwiskami Laureatów zostaną ogłoszone publicznie przez Organizatora na profilu https://www.facebook.com/sekonafalismaku/.
5. Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem kuriera lub przesyłki poleconej Pocztą Polską na wskazany przez Uczestnika adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na koszt Fundatora nagród.
6. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów do 14 dni roboczych od zakończenia zbierania pełnych danych niezbędnych do wysyłki.
7. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
8. Laureaci nagród otrzymają:
• Autor najciekawszego zgłoszenia otrzyma: głośnik mobilny JBL GO 2 (wartość 109,99 zł) oraz zestaw produktów SEKO (wartość 31,02 zł) o łącznej wartości 141,01 zł.
• Autorzy 4 pozostałych najbardziej kreatywnych zgłoszeń otrzymają: fartuch (wartość 21,94 zł), torbę bawełnianą (wartość 3,63 zł) oraz zestaw produktów SEKO (wartość 31,02 zł) o łącznej wartości 56,59 zł.
Każdy z Laureatów otrzyma również dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 11,11% wartości nagrody głównej, która zostanie przeznaczona na poczet podatku dochodowego.
9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
10. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.
11. Organizator może przyznać mniej Nagród, niż maksymalna liczba Nagród określona powyżej, jeżeli Jury uzna, że mniejsza liczba Zgłoszeń konkursowych zasługuje na Nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej Nagrody, jeśli żadne ze Zgłoszeń konkursowych nie będzie spełniać wymogów Jury dla przyznania Nagrody.
12. W przypadku niepodania przez Laureatów pełnych danych niezbędnych do wysłania Nagrody w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, Laureaci tracą prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innym Uczestnikom.

§ 4. Procedura reklamacyjna
1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora Synertime, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-681) przy Al. Wyścigowej 4b, lok. 1-4, w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.
2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego miarodajna jest data stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

§ 5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach, ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu zostało powierzone Organizatorowi - Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-681) przy Al. Wyścigowej 4b, lok. 1-4, na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wysyłką nagród, sprawozdawczością finansową oraz publikacją Laureatów.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
a. imię i nazwisko;
b. adres zamieszkania i numer telefonu;
c. adres poczty elektronicznej
3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetwarzanie w celu zgłoszenia i uczestnictwa w Konkursie uniemożliwia w nich udział.

4. Dane Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie:
a) w celu zgłoszenia, rejestracji, uczestnictwa w Konkursie oraz publikacji Laureatów - podstawą prawną przetwarzania we wskazanych celach jest art. 6 ust. 1 lit. a  i b RODO,
b) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania we wskazanych celach jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w związku z prowadzonym Konkursem i innymi świadczeniami związanymi z Konkursem - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane od momentu otrzymania zgłoszenia przez cały czas trwania Konkursu aż do jego ukończenia oraz przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia Konkursu lub w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ponadto Administrator zobowiązany jest przechowywać dane finalistów Konkursu dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.

6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu powierzane są przez Administratora wyłącznie tym podmiotom, z którymi na stałe współpracują z Administratorem, w tym podmiotom, które odpowiadają za obsługę informatyczną, obsługę księgową, kurierską, public relations i marketingową.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania. Uczestnik Konkursu ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, a  w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzyskanej zgody lub umowy - prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
a) Usunięcie konta Uczestnika lub modyfikacja danych nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.
b) W celu realizacji uprawnień w zakresie danych osobowych w szczególności określonych powyżej, Uczestnik Konkursu może przesłać stosowną wiadomość e-mail lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora: Wskazany na stronie internetowej (info@synertime.pl).
c) Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
d) Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres strony internetowej: https://uodo.gov.pl/ ), w każdym przypadku uznania, że doszło do naruszenia jego danych osobowych.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na profilu https://www.facebook.com/sekonafalismaku/.
2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.
3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Facebook.
4. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://media.synertime.pl/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

 


Kontakt dla mediów

Współwłaścicielka i Wiceprezes Zarządu Synertime. Do firmy dołączyła w 2013 roku. Nadzoruje pracę całego zespołu i dba o najwyższą jakość obsługi Klientów Agencji. Odpowiada również za komunikację zewnętrzną Synertime. Ponadto zajmuje się planowaniem i wdrażaniem całościowych strategii komunikacji PR dla projektów z zakresów brand PR, CSR, corporate PR, crisis management oraz expert positioning. Jej specjalnością jest branża żywności i żywienia oraz healthcare. Z sukcesami prowadziła również projekty z branży turystycznej. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt realizacji tak dla marek polskich, jak i międzynarodowych, a także instytucji rządowych – m.in. Nestlé Polska (program CSR i employerbrandingowy – wyróżniony w konkursie Złote Spinacze w 2014 r.), GACA SYSTEM (Złoty Spinacz w 2015 r.), Ministerstwo Finansów, Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce, Grupa TenderHut, Budimex czy program „Żyj Smacznie i Zdrowo” (największy projekt edukacyjny dla gimnazjalistów o zdrowym odżywianiu w Polsce). Żaneta jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała tytuł krytyka przekazów medialnych. Od kilku lat wykłada na Collegium Civitas – przedmiot public relations i CSR.
Bio