Regulamin konkursu „50 lat z Wami I”

§1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „50 lat z Wami I” zwanego dalej „Konkursem”, jest Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-681) przy ul. ul. Aleja Wyścigowa 4B, lok. 1-4 wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 9512236147 zwana dalej „Organizatorem”. Działającą na zlecenie Grana sp. z o.o. siedzibą w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 1., Zwana dalej również „Administratorem danych osobowych”.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. z Dz. U. z 2016 r. , poz. 380).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Celem Konkursu jest promocja marki Inka należącej do Grana sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 1.
 5. Konkurs prowadzony jest w dniach określonych w zadaniu konkursowym na profilu Inka.pl dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/inkapl.
 6. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce, która posiada swój aktywny profil w serwisie facebook.com.
 7. Zamieszczenie przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe jest rozumiane jako zgłoszenie do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnik umieszcza odpowiedź na zadanie konkursowe na profilu https://www.facebook.com/inkapl na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 9. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, Grana sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 1, jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 10. Uczestnik może posługiwać się w Konkursie tylko jednym, posiadanym profilem w serwisie facebook.com.
 11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., , poz. 612, z późn. zm.).

§2. Przebieg konkursu

 1. Zadanie konkursowe („Zgłoszenie konkursowe”) polega na odtworzeniu przepisu zamieszczonego na stronie https://inka.pl/pl/przepisy/dalgona-inka#przepis, zrobieniu kreatywnego zdjęcia swojego dzieła i dodaniu go pod postem konkursowym (pod formalnym zawiadomieniem Organizatora o Konkursie ,,50 lat z Wami I”).
 2. Dodawanie Zgłoszeń konkursowych na Instagramie odbywa się we wskazanym terminie od 22.10.2021 r. do 28.10.2021 r. do godz. 23.59.
 3. Data i godzina nadesłania Zgłoszenia konkursowego jest rejestrowana przez serwis Facebook.com.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Zgłoszeń konkursowych.
 5. Uczestnik powinien być autorem Zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.
 6. Przesyłając Zgłoszenie konkursowe do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia konkursowego w celach związanych z Konkursem na następujących polach eksploatacji: sam produkt, prasa, Internet, materiały post, ATL, BTL. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 7. W przypadku, kiedy Zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich Uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę na publikację ich wizerunku w związku z niniejszym Konkursem, a także zapewnienie tych osób odebrane na piśmie, że zapoznały się z zasadami niniejszego Konkursu oraz treścią Regulaminu, oraz, że je akceptują.
 8. Zgłoszenia konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych lub naruszające czyjeś prawa autorskie zostaną usunięte przez moderatorów profilu https://www.facebook.com/inkapl.

§3. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

 1. Ocenie podlegają wyłącznie odpowiedzi konkursowe zamieszczone w terminie wskazanym w § 2 pkt. 2 Regulaminu i spełniające wymagania wskazane w Regulaminie.
 2. Po zakończeniu Konkursu spośród Zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników na Facebooku jury złożone z trzech przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”) wybierze 25 najlepszych Zgłoszeń konkursowych, które w ocenie Jury są najbardziej interesujące, inspirujące i kreatywne. Uczestnikom, którzy dodali najlepsze Zgłoszenia konkursowe wybrane przez Jury otrzymają nagrody (dalej „Laureaci”).
 3. Laureaci wyrażają zgodę na podanie przez Organizatora imienia i nazwiska Laureatów do publicznej wiadomości, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym informowaniem o jego wynikach.
 4. Wyniki narady Jury wraz z nazwiskami Laureatów zostaną ogłoszone publicznie przez Organizatora na profilach https://www.facebook.com/inkapl.
 5. Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem kuriera na wskazany przez Uczestnika adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na koszt Organizatora.
 6. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów do 14 dni od zakończenia zbierania pełnych danych niezbędnych do wysyłki.
 7. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
 8. Organizator konkursu jest jednocześnie wydającym nagrody.
 9. Każdy z 25 autorów najlepszych zdjęć otrzyma nagrodę w formie zestawu: kawy zbożowej Inka (Inka Klasyczna o wartości 6,30 zł) oraz albumu z przepisami (o wartości 16,74 zł). Wartość każdej nagrody wynosi 23,04 zł, do każdej z nagród przewidziana jest dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona na poczet podatku dochodowego od nagrody.
 10. Uczestnik Konkursu ma prawo do jednej nagrody. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 11. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.
 12. Organizator może przyznać mniej nagród, niż maksymalna liczba nagród określona powyżej, jeżeli Jury uzna, że mniejsza liczba zgłoszeń konkursowych zasługuje na nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej Nagrody, jeśli żadne ze zgłoszeń konkursowych nie będzie spełniać wymogów Jury dla przyznania Nagrody.
 13. W przypadku niepodania przez Laureatów pełnych danych niezbędnych do wysłania Nagrody w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, osoby wskazane powyżej tracą prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

§4. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora Synertime, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-681) przy ul. Aleja Wyścigowa 4B, lok. 1-4 w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.
 2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego miarodajna jest data stempla pocztowego.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

§5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Grana sp. z o.o., z siedzibą w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 12. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r, poz. 1000).
 2. Zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu zostało powierzone Organizatorowi na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wysyłką nagród, sprawozdawczością finansową oraz publikacją Laureatów.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wysyłki nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na profilu https://www.facebook.com/inkapl.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Facebook.
 4. Dołączając do Konkursu uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
 5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie http://media.synertime.pl/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

 


Kontakt dla mediów

Współwłaścicielka i Wiceprezes Zarządu Synertime. Do firmy dołączyła w 2013 roku. Nadzoruje pracę całego zespołu i dba o najwyższą jakość obsługi Klientów Agencji. Odpowiada również za komunikację zewnętrzną Synertime. Ponadto zajmuje się planowaniem i wdrażaniem całościowych strategii komunikacji PR dla projektów z zakresów brand PR, CSR, corporate PR, crisis management oraz expert positioning. Jej specjalnością jest branża żywności i żywienia oraz healthcare. Z sukcesami prowadziła również projekty z branży turystycznej. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt realizacji tak dla marek polskich, jak i międzynarodowych, a także instytucji rządowych – m.in. Nestlé Polska (program CSR i employerbrandingowy – wyróżniony w konkursie Złote Spinacze w 2014 r.), GACA SYSTEM (Złoty Spinacz w 2015 r.), Ministerstwo Finansów, Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji w Polsce, Grupa TenderHut, Budimex czy program „Żyj Smacznie i Zdrowo” (największy projekt edukacyjny dla gimnazjalistów o zdrowym odżywianiu w Polsce). Żaneta jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała tytuł krytyka przekazów medialnych. Od kilku lat wykłada na Collegium Civitas – przedmiot public relations i CSR.
Bio