Program edukacyjny "Finansoaktywni: misja podatki"

Sytuacja wyjściowa

Z badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w 2014 roku na temat „Wiedzy i opinii Polaków na tematy dotyczące finansów państwa i gospodarki” (Badanie IPSOS grudzień 2014 r.), przeprowadzonych m.in. na młodych ludziach (15-17) wynika, że tylko 5,7 % osób z tej grupy wiekowej uważa, że pieniądze z podatków wydatkowane są właściwie. Jednocześnie prawie 83% badanych z tej najmłodszej grupy uważa, że wiedza z zakresu podatków nie jest łatwa do zrozumienia.

Po analizie badań narodził się pomysł na program, który uporządkowałby wiedzę z zakresu podatków u młodzieży. Powyższe wyniki wykazały, że konieczne było szybkie podjęcie działań edukacyjnych, mających na celu kształtowanie świadomości podatkowej tej grupy wiekowej oraz wyjaśnienie im, jako przyszłym podatnikom istoty płacenia podatków i uświadomienie im potrzeby płacenia podatków.

Ministerstwo Finansów jako urząd administracji rządowej obsługujący m.in. finanse publiczne postanowiło zaangażować się w tę sprawę poprzez akcję społeczną. Stworzono program edukacyjny „Finansoaktywni: Misja podatki”, który bazuje na modnym trendzie tzw. edutainmentu, czyli edukacji poprzez zabawę.

 

Cele

 • Podstawowym celem programu „Finansoaktywni: Misja podatki” było, aby obywatele, zwłaszcza młodzi ludzie, otrzymywali rzetelną edukację. Jako przyszli uczestnicy życia gospodarczego, powinni umiejętnie wykorzystywać wiedzę w zakresie zagadnień podatkowych w codziennym życiu w celu podejmowania racjonalnych decyzji oraz dokonywania takich wyborów, które będą stwarzały im szansę na sukces w życiu zawodowym.
 • Stworzenie społeczności gimnazjalistów zorientowanej wokół tematyki podatków
 • kształtowanie świadomości podatkowej uczniów szkół gimnazjalnych, wyjaśnienie im, jako przyszłym podatnikom istoty płacenia podatków i uświadomienie im potrzeby płacenia podatków.
 • wyjaśnienie korzyści płynących z płacenia podatków Wskazanie obszarów, które są finansowane z podatków.
 • Utrwalanie odpowiedzialnych postaw, związanych z płaceniem podatków

Strategia

Zaprojektowano program, który opierał się na przekazaniu rzetelnej wiedzy – zarówno uczniom, jak i nauczycielom – oraz na maksymalnym zaangażowaniu ich w projekt poprzez konkurs. Organizator rozesłał nauczycielom i instytucjom edukacyjnym zaproszenia do programu. Warunkiem wzięcia udziału było zamówienie zestawu edukacyjnego przez stronę internetową akcji. Po otrzymaniu zestawów, nauczyciele przeprowadzili w swoich szkołach lekcję pokazową „Poznaj podatki, kojarz korzyści”, a uczniowie otrzymali zadanie konkursowe do zrealizowania.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu w szkole debaty na temat sensu płacenia podatków. Uczniowie mieli wygłosić krótki referat, a następnie poprowadzić dyskusję wśród rówieśników i przesłać jurorom opis przebiegu tego eventu. Taka konstrukcja zadania gwarantowała duże zaangażowanie merytoryczne i emocjonalne uczniów biorących udział w projekcie (musieli przygotować całą linię argumentacji do dyskusji), ale dodatkowo wciągała w zabawę resztę szkoły, bo inni uczniowie stanowili widownię debat.

Działania

 • Opracowanie merytoryczne materiałów edukacyjnych, w tym m.in.: opracowanie i przygotowanie scenariusza dwóch lekcji w szkołach we współpracy z metodykiem dr Pawłem Felisem, pracownikiem Instytutu Finansów w Szkole Głównej Handlowej Warszawie, oraz Ministerstwa Finansów.
 • Stworzenie oraz wysyłka 210 zestawów edukacyjnych.
 • opracowanie scenariusza, przygotowanie, nagranie oraz montaż animowanego filmu edukacyjnego „Świat bez podatków” powiązanego merytorycznie ze scenariuszem lekcji o długości 2 minut do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach.
 • Współpraca z partnerami, którzy wsparli projekt ­­– MEN, NBP, kuratoria oświaty, Centra Doskonalenie Nauczycieli.
 • Opracowanie serwisu konkursowego, w tym: przygotowanie strony, formularza wysyłkowego i mechanizmów weryfikujących zgłoszenia.
 • Stały nadzór strony internetowej i kontakt ze szkołami, biorącymi udział w akcji.
 • Dystrybucja informacji prasowej skierowanej do mediów regionalnych, ogólnopolskich, marketingowych dotyczącej startu programu - Sukces programu edukacyjnego Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni. Misja: Podatki” – 19 maja 2015 r.
 • Zorganizowanie wycieczki oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie.

Wyniki

 • Już po 11 dniach akcji w projekt zaangażowało się 200 szkół – w efekcie 2 tygodnie po rozpoczęciu akcji podjęto decyzję o doprodukowaniu kolejnych zestawów
 • Łącznie zestawy edukacyjne zamówiło 531 nauczycieli
 • Nadesłano 263 zgłoszenia konkursowe
 • Bardzo wysoki poziom merytoryczny prac – Jury konkursowe poza 16. przewidzianymi zwycięzcami w konkursie przyznała również 3 wyróżnienia.
 • Duże zaangażowanie uczestników: Uczniowie wielokrotnie zgłaszali się do władz gminnych w celu zapoznania się z budżetem gmin ­– wpływami i wydatkami.
 • Kilkadziesiąt pozytywnych opinii nauczycieli zaangażowanych w projekt
 • Przez 3 miesiące ukazało się 113 publikacji o akcji o ekwiwalencie reklamowym powyżej 110 tys. zł

Załączniki